Vyšetřovací testy

Neurologické vyšetření

Základy vyšetření pomocí kladívka

V této části si povíme něco ze základů vyšetření reflexů pomocí neurologického kladívka a o facilitačních manévrech. Neurologická kladívka použitá ve videích můžete sehnat na našem e-shopu ZDE.

Úvod - základy vyšetření

Základy vyšetření pomocí neurologického kladívka

 

Facilitační manévry

Facilitační manévry pro zvýšení výbavnosti reflexů

 

Myotatické reflexy na HK

Myotatické reflexy na horní končetině - monosynaptické

Bicipitový reflex (C5)

Bicipitový reflex - vyšetření C5

 

Brachioradiální reflex (C5/C6)

Brachioradiální reflex - vyšetření C5 a C6

 

Tricipitový reflex (C7)

 

Reflex flexorů prstů (C8)

Reflex flexorů prstů - vyšetření C8

 

 

Myotatické reflexy na DK

Myotatické reflexy na dolní končetině - monosynaptické

Patelární reflex (L3/L4/L5)

Patelární reflex - vyšetření nervového kořene L3/L4/L5

 

Reflex achillovy šlachy (S1)

Reflex achillovy šlachy - vyšetření nervového kořene S1

 

Medioplantární reflex (S1)

Medioplantární reflex - vyšetření nervového kořene S1

 

Adduktorový reflex (L3/L4)

Adduktorový reflex - vyšetření nervového kořene L3 a L4

 

Mediopubický reflex

Mediopubický reflex - zjištění poškození centrálního motoneuronu

 

Reflexy hamstringů (L5)

Reflexy hamstringů (tibio-femoro-posterior a peroneo-femoro-posterior) - vyšetření kořene L5

 

Reflexy polysynaptické

Břišní kožní reflexy (Th7-Th12)

Břišní kožní reflexy (epigastrický, mezogastrický a hypogastrický)

 

Kremasterový reflex (L1/L2)

Kremasterový reflex - vyšetření kořenů L1 a L2

 

Spastické jevy - úvod

Spastické jevy (iritační pyramidové jevy)

Úvod - spastické jevy

 

Spastické jevy na HK

Hoffmanův a Trommerův příznak

Hoffmannův příznak je připisován Johannu Hoffmannovi, německému neurologovi působícímu na konci 19. století.

Málo se ví o tom, jak může přítomnost Hoffmannova příznaku korelovat se závažností myelopatie nebo jaká je jeho prevalence u cervikální myelopatie ve srovnání s prevalencí lépe prozkoumaného Babinského příznaku.  

Houtek a Noce (2008) nejprve v retrospektivním přehledu operací krční páteře pro myelopatii analyzovali údaje o přítomnosti hyperreflexie, Hoffmannova a Babinského příznaků. Následně se v rámci prospektivního sledování zaměřili na hodnocení nových pacientů, kteří při přítomnosti Hoffmanova příznaku podstoupili MRI.

Ve srovnání s Babinského příznakem se Hoffmannův příznak vyskytoval častěji u pacientů chirurgicky léčených pro cervikální myelopatii vzniklou v důsledku degenerativního onemocnění a je pravděpodobnější, že se objeví u pacientů s méně závažným neurologickým deficitem. U pacientů s onemocněním bederní páteře, ale bez symptomů souvisejících s krční páteří, byl oboustranný Hoffmannův příznak vysoce senzitivním markerem pro okultní kompresi krční míchy, zatímco jednostranný Hoffmannův příznak koreloval s podobným onemocněním přibližně u poloviny pacientů.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18928217/

 

 

Jev Marie Foix

 

Marinesco-Radovici + Vítkův jev

V tomto videu si představíme hned dva jevy, a to dlaňobradový, podle Marinesca-Radovociho a Vítkův palcobradový jev.

 

Justerův příznak

 

Úchop Janišovského

 

Mayerův reflex

 

Inverzní supinátorový příznak

 

Extenční spastické jevy na DK

Babinského a Siccardův příznak + fenomén trojí flexe + Brissaudův fenomén

 

Rocheův příznak

 

Chaddockův příznak

 

Gordonův, Schafferův a Oppenheimův příznak

 

Strumpellova synkineze

 

Vítkův fenomén mostu

 

Flekční spastické jevy na DK

Rossolimův jev

 

Mendel-Bechtěrev, Žukovsky-Kornilov a Weingowův fenomén

 

Klonu pately a klon nohy

 

Zánikové (pyramidové) jevy

Úvod - zánikové jevy

 

Mingazziniho a Hanzalův příznak na HK

 

Ruseckého a Douforův příznak

 

Příznak špetky a příznak vějíře

 

Mingazziniho příznak na DK

 

Barrého příznak a zkouška šikmých bérců

 

Fenomén retardace

 

Napínací manévry

!!Tato sekce ještě není plně hotova, několik videí je stále ještě v postprodukci!!

Lasegueův test a Bragardovo znamení

 

Obrácený Lasegueův test a test flexe kolene

 

N. medianus + neuromobilizace

Bude přidáno novější video.

 

N.ulnaris + neuromobilizace

Video je ještě v postprodukci.

N. radialis + neuromobilizace

Video je ještě v postprodukci.

N. ischiadicus + neuromobilizace

Bude přidáno novější video

 

Provokační testy na r.s.

Provokační testy na radikulární syndrom.

Spurlingův test

 

Ulevující testy na r.s.

Ulevující testy na radikulární syndrom.

Cervikální distrakční test

 

Test pasivní abdukce v ramenním kloubu

 

Vestibulárníh aparát a mozeček

Barányho test

 

Diadochoklinéza

 

Vyšetření taxe

 

Hypermetrie - Stewart Holmes

 

Head Impulse / Trust test

 

Hautantova zkouška

 

Unterbergerův / Fukudův test

 

Babinsky - weil test

 

Meningeální dráždění

Brudzinskiho a Kernigův test

 

Syndrom karpálního tunelu

Tinelův a Phalenův test a test zvednutí ruky

 

Durkanův test

 

Obrácený Phalenův test

 

Testy na hypermobilitu

Základní popis a soubor testů naleznete v následujícím videu.

Hypermobilita série testů 

 • Zkouška rotace hlavy
 • Zkouška šály
 • Zkouška zapažených paží
 • Zkouška založených paží
 • Zkouška extendovaných loktů
 • Zkouška sepjatých rukou
 • Zkouška předklonu
 • Zkouška posazení na paty
 • Zkouška přiložení palce

 

Vyšetření chůze a stoje

Modivikace vyšetřování chůze

 

Vyšetření stoje

Rombergův test

 

Funkční vyšetření ramene

Pletenec ramenní

Bear hug test - léze m. supraspinatus

Kappe a kol., 2018 ve své studii porovnávali 5 testů, používaných v klinické praxi pro diagnostiku léze šlachy m. subscapularis. Těmito testy bylo hodnoceno 106 po sobě jdoucích pacientů před artroskopií ramene.

 

Porovnávané testy:

 • Lift off sign
 • Belly press test
 • Belly off sign
 • Internal rotation lag sign
 • Bear hug test

Testy měly pro všechny stupně léze spíše nízkou senzitivitu kolem 35 % a vysokou specificitu kolem 90 %. Bear hug test měl však ze všech největší senzitivitu 52 %.

Léze šlachy byla klasifikována podle Foxe a Romea. Pokud se porovnávaly pouze vyšší stupně poškození šlachy (2 až 4), všechny testy měly senzitivitu kolem 35 %, jediný Bear hug test měl senzitivitu 72 %. Specificita všech testů potom byla kolem 90 % a u Bear hug testu 84 %.

V závislosti na výsledcích a předešlých studiích doporučují autoři používat  jako číslo 1 právě Bear hug test, protože má největší senzitivitu (především u trhlin v horních okrajích šlachy) oproti ostatním testům. Pro upřesnění dále navrhují kombinaci vícero testů.

Zdroj: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28676889/

 

 

 Rent test - diagnostika natržení rotátorové manžety

Drop arm test (test padající paže)

Test padající paže - léze m. supraspinatus

 

Empty can test (prázdná plechovka)

 

Test diamantu

Rozsah pohybu v ramenním pletenci a asymetrie lopatek.

 

Apleyho test poškrábání se

 

Zmrzlé rameno

Příznak krčení ramen - diagnostika zmrzlého ramene, nebo artrózy ramenního kloubu

 

Coracoid pain test

Carbone a kol. 2010 se ve studii pomocí svého palpačního testu „Coracoid pain test“ pokusili ověřit jeho relevanci pro rozlišení syndromu zmrzlého ramene (adhezivní kapsulitidy) od jiných příčin ztuhlosti ramene.

Studie se účastnilo 830 probandů:

 • 85 se zmrzlým ramenem
 • 595 s bolestmi ramene z jiných příčin
 • 150 asymptomatických

Autoři uvádí senzitivitu 96 %, specificitu 87 % (+LR 7,4 a -LR 0,05)

Omezená zevní rotace

Noboa a kol., 2015 ověřovali svůj „Distenzní test pasivní zevní rotace“, kdy pasivně uvedli pacientovi ruku do maximálního rozsahu pohybu do externí rotace ramene a následně udělali rychlý pohyb do zevní rotace, přičemž bolestivost značila pozitivitu testu. Autoři zkoumali 135 pacientů a zjistili senzitivitu 100 % a specificitu 90 %  

Zdroje: 

CARBONE, S., et al. Coracoid pain test: a new clinical sign of shoulder adhesive capsulitis. International orthopaedics, 2010, 34.3: 385-388.

NOBOA, E., et al. Distension test in passive external rotation: Validation of a new clinical test for the early diagnosis of shoulder adhesive capsulitis. Revista Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (English Edition), 2015, 59.5: 354-359.

 

 

Odporové testy

Soubor odporových testů

 

Testování instability

Load and shift test

 

Kimův test

 

Testování přední instability

Apprehension test

 

Relocation test

 

Rockwoodův test

 

Testování zadní instability

Jerk test

 

Patologie šlachy dlouhé hlavy bicepsu

Test léze šlachy dlouhé hlavy bicepsu

V tomto video Jirka demonstruje kombinaci testů, které se dle studie z roku 2017 (Rosas a kol., 2017) ukázaly, jako nejvhodnější kombinace. Z mnoha dalších studiích víme, že samotné palpační testy, nebo obecně použití pouze jednoho testu nemá takovou vypovídající hodnotu, jako jejich kombinace. Rosas se svým týmem vyhodnotili jako vhodnou kombinaci palpačního testu s uppercut testem, přičemž popisují senzitivitu 88.4 % a specificitu 93,8 %. Často se klade důraz na přesnou pozici paže při palpačním testu. Avšak například McDevitt a kol., 2020 porovnávali palpační přesnost u 2 různých poloh a nepotvrdili, že by byla jedna či druhá přesnější.

 

Yergasonův a Speedův test

 

Testy na impingement sy

Neerův test

 

Hawkinse - Kenedyho test

 

Yocum's test

 

Testy na AC - skloubení

Šálový příznak (cross flexion test)

 

Shear test (střižný test)

 

Test aktivní odporované extenze

 

O'Brienův test (aktivní komprese)

 

Funkční vyšetření lokte

Testování instability

Mediální a laterální stabilita lokte

 

Testování epikondylitidy

Polkův test - diagnostika tenisového/golfového lokte

 

Cozenův test

 

Odporový test na m. supinator

 

Maudsleyův test

 

Millův test

 

Provokační test pro diagnostiku golfového lokte 

 

Zlomenina olecranonu

Diagnostika zlomeniny olecranonu

Tento test má senzitivitu 97 % a specificitu 49 %.

Zdroj: APPELBOAM, A., et al. Elbow extension test to rule out elbow fracture: multicentre, prospective validation and observational study of diagnostic accuracy in adults and children. Bmj, 2008, 337.

 

Funkční vyš. zápěstí a ruky

Morbus de Quervain

Finkelsteinův test

 

Eichoffův test

 

Omezení pohybu v PIP

Bunnel-Litterův test

 

Scapholunátní nestabilita

Watsonův test

 

Testování svalů

Flexory prstů ruky

 

Ostatní testy

Karadeniz wrist test - diagnostika zlomeniny zápěstí a nutnosti RTG 

 

Funkční vyšetření kyčle

Odkaz na článek o ITB syndromu: https://www.svetfyzioterapie.cz/blog/itb-syndrom-myty-a-fakta

 

Testování svalů a okolí

Trendelenburgova zkouška

 

Obrácený Lasegue + test flexe kolene

 

Thomasův test

 

Elyův test

 

FABER / Patrickova zkouška

 

FAIR test

 

Odporové testy na adduktory

 

Test valení klády

 

Testy na ITB syndrom

Oberův test + modifikace

 

Nobleho test

 

Renneho test

 

Vyšetření kloubu a okolí

Stinchfield test

Diagnostika intraartikulárních problémů kyčle.

 

FADDIR test (FAI)

 

Fulcrum test

Vyloučení zlomeniny diafýzy stehenní kosti.

 

McCarthyho test

Diagnostika labrální léze.

 

Labrální léze

 

FitzgeraldI a Fitzgerald II - labrální léze

 

Funkční vyšetření kolene

Vyšetření menisků

McMurrayho test

 

Payrův příznak

 

Apleyův test

 

Steinmannův příznak 1

 

Steinmannův příznak 2

 

Palpační test menisků

 

Vyšetření stability

Abdukční test (MCL)

 

Addukční test (LCL)

 

Lachmanův test (ACL)

 

Přední a zadní zásuvkový test

 

Pivot shift test (LCA)

 

 Femoropatelární kloub

Fairbankův test/Clakeho znamení

 

Příznak hoblíku

 

Test na patelární tendinopatii - skokanské koleno

 

Wilsonův test

Provokační test při diagnostice disekující osteochondrózy.

 

Patellar tap test - diagnostika otoků kolene

 

Ottawa knee rules - posouzení nutnosti RTG kolene 

 

Funkční vyš. hlezna a nohy

Nestabilita hlezna

Přední zásuvkový test

 

Talar tilt test (vazivový aparát)

 

Thompsonův test

 

Impingement kotníku

 

Ottawa ankle rules

Ottawa ankle rules - pravidla pro zjištění nutnosti RTG snímku po distorzi hlezna.

Záměrem vytvoření této skupiny testů/pravidel bylo, aby člověk po úrazu kotníku nemusel být automaticky vystaven zbytečnému záření (RTG) za malý diagnostický přínos (pacienti s poraněním kotníku tvoří přibližně 5 % všech pacientů, kteří navštíví oddělení urgentního příjmu, ačkoli méně než 15 % těchto pacientů má klinicky významné zlomeniny).

Validace těchto pravidel zahrnovala tisíce pacientů ve strukturovaném programu s cílem vytvořit přísná pravidla s výjimečnou výkonností, jako diagnostický test. Následně byla Ottawská pravidla dále prověřována, až ke své doposud trvající korunovaci na bezpečná, nákladově efektivní a spolehlivá pravidla k posuzování poraněných kotníku.

Použitelnost Ottawských pravidel pro kotník u dětí ve věku 2-16 let byla potvrzena se 100% senzitivitou pro významné zlomeniny kotníku a střední části chodidla.

Dále v časopisu BMJ Bachmann a kol. uvedli systematický přehled 27 studií hodnotících zavedení Ottawských pravidel pro kotník. Byla potvrzena téměř 100% senzitivita s možným celkovým snížením počtu provedených rentgenových snímků o 30 - 40 %.

Samozřejmě by se neměla podceňovat hodnota normálního rentgenového snímku, který poskytuje pacientovi i klinikovi jistotu. Ottawská pravidla pro kotník však poskytují vysokou úroveň diagnostické jistoty při absenci rentgenového snímku a při zvažování možností léčby a doporučení pro návrat k aktivitě.

Zdroj:
https://bjsm.bmj.com/content/37/3/194

 

Test na syndesmózu

 

Páteř a pánev

Krční páteř

Stress test na lig. alaria

 

Test flexe a rotace

 

Testy dle Wainnera

Diagnostika radikulárního syndromu Cp.

 

Distrakční test

Diagnostika radikulárního syndromu Cp.

 

Pasivní abdukce ramene

Diagnostika radikulárního syndromu Cp.

 

Spurlingův test

Diagnostika radikulárního syndromu Cp.

 

Stress test na lig. transversum

 

Test na VBI

Test VBI není relevantní pro předpověď závažných nežádoucích účinků, a proto nemá žádnou přidanou hodnotu při vyšetřování, pokud jde o detekci VBI nebo jiné vaskulární patologie. Negativní test VBI, použitý jako vodítko k “bezpečné manipulaci Cp” by tak mohl vést právě k manipulaci kontraindikované Cp. Proto nelze použití testu VBI doporučit a mělo by se od něj upustit. Hutting et al. 2020

 

Spinální stenóza

Kemp test

 

Pánev a SI skloubení

Článek o SI skloubení

Pokud Vás zajímá relevantnost testů na SI, koukněte nejprve na tento náš článek:

https://www.svetfyzioterapie.cz/blog/testovani-si-skloubeni-ocima-vedcu

Yergassonův test

Diagnostika blokády SI.

 

Test nákroku

Diagnostika SI skloubení.

 

FABER/Patrickův test

 

Gaenslenův test

 

Yeomanův test

Diagnostika zánětu v SI skloubení.

 

Storkův/Gilletův test

 

Fenomén předbíhání

 

Distrakční test

 

 

 Thoracic Outlet Syndrome

Adsonův test

 

Roosův test

Ostatní testy

Allenův test

 

Hook test - diagnostika přetržení distální šlachy bicepsu

 Podle studie z roku 2013 má tento test senzitivitu 81 % a specificitu 100 %. Pokud tento test však kombinujeme s anamnézou a dalšími 2 pozitivními testy (test pasivní pronace a "biceps crease interval testu" má senzitivitu i specificitu 100 %.
 
Zdroj: DEVEREAUX, Moira W.; ELMARAGHY, Amr W. Improving the rapid and reliable diagnosis of complete distal biceps tendon rupture: a nuanced approach to the clinical examination. The American journal of sports medicine, 2013, 41.9: 1998-2004.

 

Poklepový test na patelu - diagnostika okultní fraktury v oblasti kyčle

 

Poklepání na patelu vytváří typický zvuk, který lze zachytit stetoskopem umístěným v oblasti stydké kosti. Charakteristika tohoto zvuku je dána spojitostí kosti mezi čéškou a pánví. Smeets a kol., 2018 předpokládali, že tento test je schopen odhalit zjevné zlomeniny kyčle a okultní zlomeniny kyčle, které nemusí být určeny standardním radiologickým vyšetřením.

Ve své studii dva nezávislí pozorovatelé provedli test u pacientů s podezřením na zlomeninu kyčle či pánve, těsně před provedením RTG. Test PPPT byl hodnocen jako negativní, pokud byl zvuk při poklepu podobný kontralaterální straně, nebo pozitivní, pokud byl zvuk odlišný. Pacienti s tímto pozitivním testem, ale s negativním rentgenovým snímkem, podstoupili dodatečné CT vyšetření.

Do studie bylo zařazeno 191 pacientů s podezřením na zlomeninu v oblasti kyčle, nebo pánve. U 161 pacientů (84 %) byla diagnostikována zlomenina. Z této studie vyplývá senzitivita testu 85% a specificita testu 70%. V jedenácti případech se pozitivita testu neshodovala s výsledky RTG. U 8 z nich (73 %) CT vyšetření identifikovalo zlomeninu. Vícerozměrná analýza prokázala, že bolestivý pasivní pohyb a poklepový test na patelu předpovídaly zlomeninu v oblasti kyčle.

Poklepový test na patelu může podpořit rozhodování o dalších zobrazovacích vyšetřeních v případě potenciálních okultních zlomenin pánve, či kyčle.

SMEETS, Stef Jozef Marie, et al. The patellar pubic percussion test: a simple bedside tool for suspected occult hip fractures. International Orthopaedics, 2018, 42.11: 2521-2524.

 

 

 

Obsah on-line kurzu
Obsah on-line kurzu
Vyšetřovací testy
Obsah on-line kurzu