Hop testy, jako prognostický nástroj po rekonstrukci ACL

Hop testy se často používají v testovacích bateriích po rekonstrukci ACL. Nedávno vyšel nový systematický přehled, který se těmito unilaterálními testy zabívá. Tyto testy jsou rychlé a jednoduché a není k nim zapotřebí drahé vybavení. Většinou stačí metr, případně stopky, nebo appka v mobilu. V mnoha vědeckých článcích je nalezneme jako součást dalších testů pro bezpečný návrat ke sportu po rekonstrukci ACL (ACLR).

Hop testů existuje velké množství. Noyes a kol., 1991 popsali 3 základní, které pro lepší pochopení můžete vidět na následujícím obrázku:

 

Dokáže test skoku do dálky na 1 noze nahradit dynamometrii? Pokud projdeme tímto hop testem (LSI > 90 %), znamená to, že i síla mQF je dostatečná v porovnání s kontralat. končetinou (LSI > 90 %)? Studie ukazují, že ne. Většinou pokud lidi projdou hop testem, tak to ještě neznamená, že mají dostatečně silný mQF, takže to nemůžeme brát, jako nahrazení dynamometrie. (Barfod a kol., 2019)

Hop testy mohou být jak horizontální (do dálky), jak je uvedeno na obrázku výše, tak vertikální (do výšky). Kotsifaky a kol., 2021 zjistili rozdíly podílu práce jednotlivých kloubů dolní končetiny (kyčel, koleno a kotník) při vertikálním a horizontálním skoku na 1 noze a to jak při odrazové, tak dopadové fázi. Výsledky jejich práce jsou vidět na následujícím obrázku:

Během horizontálního skoku má při odrazové fázi kolenní kloub jen velmi malý podíl práce. Autoři zmiňují, že i předešlé výzkumy se shodují na faktu, že hop test na jedné noze sám o sobě nestačí k posouzení funkce kolene po rekonstrukci ACL. Odrazovou fázi totiž „odmakají“ další části těla. Oproti tomu při skoku do výšky přispěly všechny 3 klouby stejným podílem. Proto může být tato varianta skoku senzitivnější pro posouzení symetrie kolen. Toto však bylo zkoumáno u zdravých jedinců (mužů) a tak vědci o rok později udělali další studii (Kotsifaki a kol., 2022) kde již porovnávali data od účastníků po ACLR, kteří byli doporučeni k návratu ke sportu a od kontrolní skupiny (opět se jednalo o muže). Tentokrát porovnávali vertikální výskok (SLD) a seskok z bedny a následný výskok (SLDJ), viz obrázek:

Popis SLD:

U SLJ sportovci začínali ze vzpřímené pozice ve stoje na jedné noze, poté krátce přešli do samostatně zvolené hloubky podřepu a pak s maximálním úsilím vyskočili vertikálně a dopadli na stejnou nohu.

Popis SLDJ:

U SLDJ bylo provedeno ze stupínku o výšce 15 cm. Testovaný byl požádán, aby seskočil ze stupínku a po dopadu na zem okamžitě vyskočil co nejvýše, přičemž strávil co nejméně času na dopadové desce. 

Během obou testů byly ruce subjektu položeny na boky kvůli standardizaci.

Zkoumaní sportovci po ACLR, kteří měli v horizontálním hop testu 97% symetrii končetin, dosáhli nižších hodnot symetrie u testů vertikálního výskoku - 83 % u vertikálního hop testu a 77 % u seskoku z bedny. Proto autoři navrhují přidat vertikální hop test mezi baterii testů pro návrat ke sportu u lidí po rekonstrukci ACL. To samé potvrzuje i studie Herrington a kol., 2021 u profesionálních fotbalistů, kde 75 % z nich prošlo 90 % LSI hop testy, ale 80 % z nich neprošlo 90 % LSI měřením síly mQF!

V systematickém přehledu (2023) bylo zahrnuto 42 studií s 13 000 účastníky z řad dospívajících a dospělých. Zahrnuty byly testy:

 • single leg hop test (test skoku na jedné noze)
 • triple hop test (trojskok na jedné noze), crossover hop test, nebo 6 m - timed hop test (za jak dlouho přeskáče na jedné noze vzdálenost 6 m) 

Metaanalýza ukázala, že lepší výsledky v těchto testech jsou spojeny s:

 • 2x větší šanci na návrat ke sportu (provozovaným před zraněním) během prvních 3 let po ACLR
 • 2-4 x větší šanci na subjektivně lepší výsledky symptomů a funkce kolene v době až 15 let po ACLR
 • 50% snížení pravděpodobnosti radiografické OA 5 až 37 let po ACLR (ve vztahu k dosažení ≥90% LSI pouze single-forward hop testu)

Co se nepotvrdilo:

 • Výkony dosažené v Hop testech bohužel nesouvisely se snížením rizika budoucího poranění ACL. 

Ačkoliv vědci upozorňují na studie nedostatečné kvality, neměli bychom brát hop testy, jako ukazatele snížení rizika poranění (které je vždy multifaktoriální), ale spíše jako vodítko k posílení motivace pacientů/klientů na jejich rehabilitační cestě. Zároveň mohou poskytnout jednoduchou a okamžitou zpětnou vazbu o tom, kde se jedinec v procesu návratu ke sportu nachází. Některé studie (Petterson a kol., 2020) ukazují, že pouze 1 z 5 lidí dokáže rok po rekonstrukci ACL projít baterií 4 zvolených hop testů! Nicméně se zajímavou studií přišli Greenberg a kol., 2020, kteří zkoumali schopnost nezraněných mladých sportovců (340 účastníků ve věku 8 - 14 let) dosáhnout požadované hodnoty ≥90% LSI u baterie hop testů, používaných v rehabilitačních programech pro návrat sportovce k výkonu po ACLR. Studie ukázala, že až 95% z nich sice projde jednotlivě těmito testy, ale jen 45 % z nich projde baterií všech 4 testů při požadavku LSI = 90 %. Proto je třeba brát v potaz i to, jaký sport jedinec dělá a jaké hop testy vybírat. Případně také to, že chceme, aby byl sportovec co nejlépe připraven na návrat ke sportu, což může znamenat i lepší stav, než ve kterém byl před zraněním.

Závěr:

Hop testy se oproti dynamometrii snaží hodnotit funkční složku celého řetězce, neboť dynamometrie spíše zkoumá sílu v jednotlivých kloubech. Testy však plně nekorelují se zátěží při sportu, proto je lze brát, jako průběžný ukazatel a součást baterie testů a rehabilitačního programu, nikoliv jako jediný ukazatel pro návrat ke sportu. Z široké nabídky hop testů si tak můžeme vybrat konkrétně ty, které nejvíce sedí k danému jedinci a jeho typu sportu. Doufáme, že tento článek pomůže s orientací v široké nabídce těchto testů a jejich praktickému využití. Sami některé z nich využíváme v praxi.

 

Zdroje:

 1. WEST, Thomas J., et al. Unilateral tests of lower-limb function as prognostic indicators of future knee-related outcomes following anterior cruciate ligament injury: a systematic review and meta-analysis of 13 150 adolescents and adults. British journal of sports medicine, 2023, 57.13: 855-863.
 2. NOYES, Frank R.; BARBER, Sue D.; MANGINE, Robert E. Abnormal lower limb symmetry determined by function hop tests after anterior cruciate ligament rupture. The American journal of sports medicine, 1991, 19.5: 513-518.
 3. PATTERSON, Brooke, et al. Poor functional performance 1 year after ACL reconstruction increases the risk of early osteoarthritis progression. British Journal of Sports Medicine, 2020, 54.9: 546-555.
 4. KOTSIFAKI, Argyro, et al. Vertical and horizontal hop performance: contributions of the hip, knee, and ankle. Sports health, 2021, 13.2: 128-135.
 5. KOTSIFAKI, Argyro, et al. Single leg vertical jump performance identifies knee function deficits at return to sport after ACL reconstruction in male athletes. British journal of sports medicine, 2022, 56.9: 490-498.
 6. GREENBERG, Elliot M., et al. Uninjured youth athlete performance on single-leg hop testing: How many can achieve recommended return-to-sport criterion?. Sports Health, 2020, 12.6: 552-558.
 7. BARFOD, Kristoffer W., et al. Knee extensor strength and hop test performance following anterior cruciate ligament reconstruction. The Knee, 2019, 26.1: 149-154.
 8. HERRINGTON, Lee; GHULAM, Hussain; COMFORT, Paul. Quadriceps strength and functional performance after anterior cruciate ligament reconstruction in professional soccer players at time of return to sport. The Journal of Strength & Conditioning Research, 2021, 35.3: 769-775.
 9. SCHMITT, Laura C.; PATERNO, Mark V.; HEWETT, Timothy E. The impact of quadriceps femoris strength asymmetry on functionalperformance at return to sport following anterior cruciate ligament reconstructionjournal of orthopaedic & sports physical therapy, 2012, 42.9: 750-759.