Strečink a jeho vliv na sílu

Strečink a jeho vliv na sílu

Hned v úvodu je dobré zmínit, že existují různé druhy strečinku, které (některé z nich) jsou ve studii rozlišeny.

Thomas a kol., 2022 ve své práci shlukují informace z 35 studií, zkoumajících dopady několikatýdenního strečinku (samostatně, nebo v kombinaci s odporovým tréninkem) na svalovou sílu. Z těchto dat vyplývá, že by mohlo záležet na druhu strečinku a také jeho načasování.

Při porovnání strečinku s kontrolní skupinou se jevil pasivní statický strečink, jako signifikantní. Pokud tedy “nic neděláme”, tak forma strečinku může pozitivně ovlivnit svalovou sílu. Malý pozitivní efekt měl i strečink v podobě PNF. Zde byly výsledky hodně nejednotné, plus pozorovaný pozitivní efekt by se dal možná připsat izometrické části cvičení.

Je dobré zmínit, že strečink pozitivně ovlivnil pouze dynamické testy, nikoliv izometrické testy síly.

Využití strečinku v kombinaci s odporovým tréninkem většinou nemá negativní efekt na sílu. Nicméně existují data, naznačující, že dlouhodobě prováděný strečink před výkonem může lehce a krátkodobě snížit sílu. To by mohlo být způsobeno fyziologicky relaxačním efektem, navozeným zvýšenou aktivitou parasympatiku.
Naopak autoři zmiňují jednu studii, která udává zvýšení síly při provádění strečinku v jiné dny, než odporový trénink.

Jinak strečink při a ihned po cvičení neměl negativní, ani pozitivní vliv na sílu.

Využití strečinku tedy ve většině případů nemá negativní vliv na sílu, případně pouze krátkodobě. Určitě nalezneme dobré i méně dobré případy jeho využití a komunikování. Snad nám tento pomůže lehce ucelit informace. Jako ve většině případů doporučujeme přečíst celou studii zde:

Zdroj zde:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36525533/