Zranění sportovce - od redukcionismu ke komplexnosti

Zjednodušení komplexních problémů je běžnou vědeckou metodou analýzy v paradigmatu redukcionismu. Tento přístup se soustředí na identifikaci izolovaných faktorů, které se často berou, jako příčina úrazů, nebo onemocnění. V mnoha ohledech byl tento přístup úspěšný, například při stanovení silné souvislosti mezi kouřením a rakovinou plic.

Tuto lineární asociace však nelze vždy implementovat. Například u sportovních zranění se jedná spíše o vzájemné vztahy množství faktorů, které je třeba brát v potaz. Často se tak mylně můžeme setkávat s přímočarým pohledem, že například valgozita kolene při pohybu automaticky způsobuje zranění. Proto Bittencourt a kol. jež před 7 lety (2016) přišli s odzoomováním od jednotlivých rizikových faktoru směrem ke komplexnějšímu pohledu (viz. obrázek).

 

Popis obrázku:

Vzájemné působení jednotlivých faktorů (bublin dole) komplexního systému, vede k síti determinantů (Web of Determinants). V této pavučině na sebe tyto faktory vzájemně působí nepředvídatelným a často neplánovaným způsobem. Tyto komplexní, vzájemná působení, vyplývají z vlastní historie systému a vytvářejí zákonitosti - rizikový nebo protektivní profil (Risk or Protective Profile), které se následně objevují, jako globální vzorec - zranění, nebo adaptace (Injury or Adaptation). Tento vznikající vzorec (Emerging Pattern) omezuje interakce mezi jednotlivými faktory systému (rekurzivní smyčky modelu) a dynamicky ovlivňuje stávající interakce. Síť determinantů (Web of Determinants) se tedy může měnit v závislosti na výsledku, který produkuje #zacarovanykruh

 

Autoři uvádí příklady u 2 sportů - basketbal a balet (viz obrázek).

V závěru bodově shrnují přínosy a rady pro terapeuty:

  • Kliničtí pracovníci by si v rámci prevence zranění měli být vědomi toho, jak se rizikové faktory mohou vzájemně ovlivňovat. Nestačí pouze vyjmenovat některé z nich (např. sportovec který má zrovna stresové období, je unavený, v kombinaci s aktuálně nepřiměřenou tréninkovou zátěží a nesoustředěním se, což může vyústit ke změně mechaniky pohybu, nebo přetížení kapacity tkání a zranění)
  • Sportovní zranění je tedy komplexní, emergentní jev, který vzniká interakcí mezi různými faktory (biomechanické faktory, tréninková charakteristika, psychologické a fyziologické faktory). To může vytvářet rizikový profil sportovce, jehož následkem může být zranění
  • Prevence sportovních úrazů by se měla posunout od samostatných rizikových faktorů k rozpoznání rizikového vzorce. Tento přístup musí zahrnovat vzájemné propojení a dynamiku všech faktorů

Zdroj:

BITTENCOURT, Natalia FN, et al. Complex systems approach for sports injuries: moving from risk factor identification to injury pattern recognition—narrative review and new concept. British journal of sports medicine, 2016, 50.21: 1309-1314.