Je anteverze pánve nebezpečná?

V klinické praxi se běžně hodnotí anteverze pánve v souvislosti s patologiemi pánve, páteře a dolních končetin:

 

  • Vadné držení těla je spojeno s mnoha muskuloskeletálními patologiemi a souvisí s polohou pánve (Sahrmann, 2002)
  • V klinické praxi se rutinně hodnotí držení pánve ve stoje, což pomáhá identifikovat možné problémy s páteří a periferními klouby (Youdas et al., 1996)
  • Předpokládá se, že asymetrie v pánevních strukturách vede ke kaskádě posturálních kompenzací, které jedince predisponují k četným neuromuskuloskeletálním dysfunkcím (Juhl et al., 2004)
  • Přítomnost asymetrie v nastavení pánve svědčí o sakroiliakální dysfunkci (Freburger a Riddle, 1999) a méně specifických lumbo-pelvických zraněních u běžců (Schache et al., 2000)
  • Nejběžnější technikou používanou k posouzení asymetrie v postavení pánve je palpace (Freburger a Riddle, 1999). Reliabilita (Potter a Rothstein, 1985; Freburger a Riddle, 1999) a validita (Preece et al., 2008) této techniky však byla zpochybněna. Zpochybnit lze také senzitivitu a specificitu této techniky ve vztahu ke specifickým patologiím.
  • Použití ručních kaliperů se ukázalo jako alternativní metoda hodnocení pro měření asymetrie, než pouhá palpace. Tím se eliminuje potřeba vizuálního odhadu a mohou se získat spolehlivější výsledky. Několik studií použilo k měření úhlu sklonu pánve inklinometry. Krawiec et al. (2003) zjistili velmi dobrou spolehlivost pro palpačního měřidla PALM.
  • Zdá se, že palpační měřidlo PALM poskytuje potenciálně spolehlivé měření sklonu pánve, ale co ještě nebylo popsáno, jsou typické polohy pánve a stupeň asymetrie, které existují u asymptomatické populace.

 

V literatuře pro výše uvedená tvrzení nebyl dostatek dat a tak se Lee Harrington (2011) rozhodl zjistit typický úhel pánve u asymptomatické populace a také míru asymetrie mezi stranami, která může v pánvi existovat. 

 Pánevní úhel byl měřen zjišťováním úhlu od horizontály linie mezi SIAS a SIPS pomocí palpačního přístroje PALM (složen z inklinometru a 2 ramen kaliperu) u 120 zdravých probandů (65 mužů, 55 žen) s průměrným věkem 24 let.

  • U 85 % mužů a 75 % žen byla zjištěna anteverze pánve (přední náklon), který se průměrně pohyboval v rozmezí 6° - 7°.
  • U 6 % mužů a 7 % žen byl zjištěn zadní náklon pánve, který se průměrně pohyboval v rozmezí 2° - 3°.
  • U 9 % mužů a 18 % žen byla zjištěna neutrální pozice.

 

Zdá se, že určitý stupeň předního sklonu pánve (anteverze) je typický pro asymptomatické jedince a že asymetrie pánevního úhlu není jedinečným nálezem, ukazujícím pouze na symptomatické jedince. V závěru diskuze Lee uvádí, že je třeba dbát opatrnosti při obviňování anteverze pánve u různých patologií, zejména pokud je tento rozdíl pouze několik stupňů.

 

Zdroj:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21658988/