Lumbo-pelvická kinematika u osob s LBP a bez nich

 

Laird a kol. (2014) systematicky shrnul poznatky o rozdílech lumbo-pelvické kinematiky u osob s bolestmi zad (LBP) a bez nich. Kritéria splnilo 43 studií.

 

Výzkumníci shrnuli informace o: bederní lordoze, ROM, bederní a kyčelní kontribuci flexe, sklonu pánve, rychlosti a propriocepci. 

Lordóza:

Metaanalýza osmi studií porovnávajících úhel bederní lordózy ve stoje u osob s LBP a bez. Většina studií uváděla malé, nesignifikantní rozdíly mezi skupinami. Souhrnný rozdíl nebyl dle autorů významný. Tři studie,  porovnávající pohlaví ukázaly, že ženy měly větší úhel lordózy, než muži. Na snížení lordózy má dále vliv například věk - snižování v 6. dekádě. Zdá se tedy, že bederní lordóza měřená povrchovými technikami nerozlišuje mezi lidmi s a bez LBP.

 

Rozsah pohybu (ROM)

Metaanalýzy 26 studií ROM shodně zjistily snížený rozsah pohybu bederní páteře u osob s LBP:

  • 8 ze 14 studií flexe prokázalo významně menší bederní flexi u osob s LBP a pouze jedna studie zjistila, že bederní flexe byla významně větší u osob s LBP.
  • V rámci metaanalýzy 8 studií byla zjištěna (potvrzena) nižší rychlost pohybu u lidí s LBP. Ta je spojena se strachem z pohybu a bylo také prokázáno, že přetrvává i po zotavení.

 

Podíl bederní páteře vs kyčle na flexi/extenzi - lumbopelvický rytmus

Šest studií zkoumalo relativní podíl bederní páteře a kyčlí při flexi. Čtyři z pěti studií zkoumajících ventrální flexi nezjistily žádný významný rozdíl mezi osobami s a bez LBP na konci flexe. U osob s LBP bylo zjištěno nevýznamné, ale konzistentní snížení podílu bederní páteře oproti kyčlím. Tři studie zjistily významné rozdíly příspěvku bederní páteře během pohybu. Esola a kol., a Porter a kol. zjistili významné snížení příspěvku bederní páteře při flexi ve středním rozsahu, nikoli však v konečném rozsahu. McClure a kol. zjistili větší příspěvek bederní páteře při návratu ze středního rozsahu flexe.

 

Sklon pánve a její pozice

Tři studie zkoumaly obvyklý úhel sklonu pánve ve stoje. Ani v jedné studii nebyly zjištěny žádné významné rozdíly mezi osobami s a bez LBP. V rámci sloučení studií do metaanalýzy byl u lidí s LBP patrný malý, nesignifikantní, ale konzistentní efekt, upřednostňující větší anteverzi pánve. Pouze Day a kol. porovnávali rozdíly mezi skupinami s a bez LBP v plné anteverzi a zadním náklonu, a zjistili významný rozdíl pro maximální úhel anteverze (větší úhel u osob s LBP), ale ne maximální úhel zadního náklonu.

 

Rychlost/akcelerace pohybu bederní páteře

Sedm studií měřilo rychlost a jedna měřila akceleraci. Údaje o rozdílech v rychlosti/akceleraci bederní flexe mezi skupinami s a bez LBP byly sloučeny do metaanalýzy. Byl patrný velký, významný vliv pomalejšího pohybu ve skupině s LBP.

 

Propriocepce (přesnost změny polohy)

Patnáct studií měřilo přesnost polohy jako měřítko propriocepce bederní páteře. U osob s LBP oproti těm bez bolestí bylo zjištěno konzistentní, velké a významné snížení schopnosti přesné repozice páteře v předem specifikovaných úhlech Lp. 

Pro různé typy hodnocení v jednotlivých studiích nebyla možná metaanalýza, ale zahrnuté studie rovněž zjistily signifikantní rozdíly naznačující sníženou propriocepci ve skupině s LBP. 

 

Závěr:

Výsledky ukazují, že ve srovnání s lidmi bez bolesti lidé s LBP:

  • nevykazují v průměru žádný rozdíl v úhlu lordozy (8 studií)
  • mají snížení rozsahu pohybu v oblasti beder (26 studií)
  • nemají žádný rozdíl v příspěvku bederního a kyčelního ROM k plné flexi (4 studie)
  • žádný rozdíl v úhlu sklonu pánve ve stoji (3 studie)
  • mají pomalejší pohyb bederní páteře (7 studií)
  • mají horší propriocepci v přesnosti změny polohy (15 studií). 

 

Při souhrnném pohledu mají lidé s LBP tedy snížený bederní ROM, pohybují se pomaleji a mají sníženou propriocepci ve srovnání s lidmi bez bolesti zad.

 

Zdroj:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25012528/